Bài tập tiếng Anh 9 theo chuyên đề – Ngữ Âm

Bài tập tiếng Anh 9 có đáp án theo chuyên đề: Phonetics

Bài tập ngữ âm tiếng Anh 9 Unit 9 – Unit 10

Phonetics English Exercises Grade 9 – From Unit 9 to Unit 10

Q  1: A.  capture B.  question C.  suggestion D.  imagination
Q  2: A.  saucer B.  evidence C.  existence D.  fence
Q  3: A.  battery B.  can C.  park D.  collapse
Q  4: A.  earthquake B.  path C.  southern Dthunderstorm
Q  5: Aalien B.  crazy C.  imagine D.  trace
Q  6: A.  highland B.  flashlight C.  strike D.  volcanic
Q  7: A.  roller B.  tornado C.  volcano D.  border
Q  8: A.  border B.  cyclone C.  destroy D.  forecast
Q  9: A.  behave B.  border C.  destroy Derupt
Q  10: A.  predict B.  destroy C.  behavior D.  preparation
Q  11: A.  imagine Bgemstone Cgift D.  village
Q  12: A.  conclusive B.  despite Cspot D.  news
Q  13: A.  disaster B.  drill C.  fixture D.  flashlight
Q  14: A.  terrify Binfant C.  trick D.  public
Q  15: A.  saucer B.  precious C.  evidence D.  device
Q  16: A.  volcano B.  damage C.  earthquake D.  teenager
Q  17: A.  reason B.  healthy C.  heavy Daerobics
Q  18: A.  storm B.  tornado C.  volcano D.  border
Q  19: A.  destroy B.  disaster C.  Celsius D.  trust
Q  20: A.  extensive B.  highlands C.  celsius D.  trust
Q  21: Aeast B.  dream C.  really D.  creature
Q  22: Aalien Babroad C.  balloon D.  disappear
Q  23: A.  laugh B.  highlands C.  flashlight D.  although
Q  24: A.  alien B.  marvelous C.  existence D.  gemstone
Q  25: A.  healthy B.  other C.  month D.  earth
Q  26: Aabrupt Bappliance C.  delta D.  behavior
Q  27: A.  imaginary B.  hobby C.  multiply D.  crazy
Q  28: A.  battery B.  bureau C.  carriage D.  destroy
Q  29: A.  marvelous B.  suggestion C.  nominate D.  thunderstorm
Q  30: A.  sample B.  behave C.  replace D.  parade
Q  31: A.  decorate B.  impressive C.  regular D.  thunderstorm
Q  32: A.  damage B.  earthquake C.  expect D.  flashlight
Q  33: A.  abrupt B.  behave C.  border D.  collapse
Q  34: A.  disappear B.  existence C.  imagine D.  extensive
Q  35: A.  unidentified B.  imagination C.  disappearance D.  microorganism
Q  36: A.  object B.  relax C.  champagne D.  occur
Q  37: A.  aboard B.  aircraft C.  balloon D.  despite
Q  38: A.  existence B.  benefit C.  teenager D.  violent
Q  39: A.  compose B.  behave C.  treetop D.  install
Q  40: A.  orbit B.  planet C.  precious D.  typhoon
Q  41: A.  abrupt B.  ancient C.  replace D.  suggest
Q  42: A.  destruction B.  disaster C.  eruption D.  hurricane
Q  43: A.  battery B.  appliance C.  abruptly D.  behavior
Q  44: A.  disappearance B.  innovation C.  disappointed D.  infrastructure
Q  45: A.  object B.  highlands C.  describe D.  solar
Q  46: A.  saucer B.  abrupt C.  pollute D.  conserve
Q  47: A.  capture B.  crazy C.  creature D.  device
Q  48: A.  treetop B.  spacecraft C.  sighting D.  erupt
Q  49: A.  spacecraft B.  exist C.  typhoon D.  collapse
Q  50: A.  alien B.  evidence C.  conclusive D.  marvelous


Đáp án bài tập ngữ âm tiếng Anh 9 Unit 9 – Unit 10

Answer keys Phonetics English Exercises Grade 9 – From Unit 8 to Unit 9

 

Q  1: D.  imagination
Q  2: D.  fence
Q  3: C.  park
Q  4: C.  southern
Q  5: C.  imagine
Q  6: D.  volcanic
Q  7: D.  border
Q  8: B.  cyclone
Q  9: B.  border
Q  10: D.  preparation
Q  11: Cgift D.  village
Q  12: D.  news
Q  13: D.  flashlight
Q  14: A.  terrify
Q  15: B.  precious
Q  16: B.  damage
Q  17: A.  reason
Q  18: C.  volcano
Q  19: B.  disaster
Q  20: B.  highlands
Q  21: C.  really
Q  22: Aalien
Q  23: A.  laugh
Q  24: D.  gemstone
Q  25: B.  other
Q  26: D.  behavior
Q  27: C.  multiply
Q  28: D.  destroy
Q  29: B.  suggestion
Q  30: A.  sample
Q  31: B.  impressive
Q  32: C.  expect
Q  33: C.  border
Q  34: A.  disappear
Q  35: B.  imagination
Q  36: A.  object
Q  37: A.  aboard B.  aircraft
Q  38: A.  existence
Q  39: C.  treetop
Q  40: D.  typhoon
Q  41: B.  ancient
Q  42: D.  hurricane
Q  43: A.  battery
Q  44: D.  infrastructure
Q  45: C.  describe
Q  46: A.  saucer
Q  47: D.  device
Q  48: D.  erupt
Q  49: A.  spacecraft
Q  50: C.  conclusive

Hãy để lại bình luận về nội dung này bên dưới bài viết nhé.

Thêm bình luận của bạn

Tài liệu luyện thi HSG THCS

Website sưu tầm và chia sẻ lại một số tài liệu giúp giáo viên, PHHS và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ dạy và học.

Sách tham khảo miễn phí

Website 3dbook.online sưu tầm từ nhiều nguồn hàng nghìn cuốn tài liệu, tất cả được lập chỉ mục và chia sẻ tới các bạn tham khảo. Truy cập thường xuyên và tải về tài liệu giá trị cho mình nhé.

Soạn bài

Website 3dbook.online chia sẻ tới các bạn chuyên mục soạn bài tổng hợp các môn học các khối học. Nội dung được cập nhật thường xuyên giúp việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.
Ngữ Văn 3D Sách Tiếng Anh 3D Sách Toán 3D Truyện Tranh
No Preview
Bồi dưỡng kiến thức ngữ văn 9
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9 – Quyển 2
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9
No Preview
Đề luyện học sinh giỏi tiếng Anh THCS năm 2021 – 2022 [Đề 3]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 5 ]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 4 ]
No Preview
Giải bài tập tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9 – Page 5,6